Kalja


Paul Gardissat (1939/2013)

Paul Gardissat hemi wan Franis man, we hemi bon long Algeria long 1939. Long 1963, hemi ko long Niu Hebridis mo hemi bikam wan tija. Blon mekem wok blong hem, hemi stap travelem long Ambae, Bankis, Santo mo Malo aelan. Olsem, ol man blong aelan oli tijim hem sam tradesen mo kastom blong olgeta.

Long laef blong hem hemi kolektem mo sevem fulap difren art blong Vanuatu.

From 1970 kassem 1980, Paul Gardissat hemi krietem wan recording studio (Sun Production) we hemi wan nomo i stap long kantri long taem ia. Hemi wok long Radio Vila long 1975 kassem 1987 mo hemi faswan man we hemi kat tingting blong usum radio blong talemaot ol storian blong ol bubu blong bifo.

Koleksen blong Paul Gardissat

From Paul Gardissat hemi mas pemaot bigfala kaon long sam man, taem i ded ol man ia oli ko salem koleksen blong hem. Blong mekem sua se koleksen ia  bae i no save lus (sipos plenti difren man oil pem wan wan pis, ol pis i ko lo plante difren ples) The European-Vanuatu Foundation hemi pem evriwan, mekem se ol pis blong koleksen oli stap tugata kassem nao.

Long saed blong koleksen ia fandesen hemi kat tu gol :

  • Rentem koleksen blong soem long ol pipol long wol mo promotem rijnes blong kalja mo pipol blong Vanuatu.
  • Reisem mani blong developem mo sapotem ol projek we oli save sas tumas we fandesen hemi fundem krosem Vanuatu.

Buk

Kontak mifala
Daonlodem blong buklet presentem blong ol kleksen.

Long en blong 2017, The European-Vanuatu Foundation hemi publishem wan buk long soem koleksen :
Paul Gardissat's Collection Primitive Art Vanuatu/Collection Paul Gardissat Art Premier Vanuatu

Projeks